مجتمع فنی تهران

اخبار

 • شروع دوره طراحی سایت(CIW)۲۴ مهر ۱۳۹۷
 • شروع دوره حسابداری ویژه اشتغال
 • دوره جدید کامپیوتر مقدماتی ICDL
 • ترم جدید زبان بزرگسالان
 • شروع دوره حسابداری بازرگانی۰۸ مرداد ۱۳۹۷
 • شروع دوره حسابداری مکانیزه
 • ترم جدید زبان گروه کودک و نوجوان
 • ترم۱ زبان بزرگسال۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • عکاسی دیجیتال
 • کاربری کامپیوتر سطح ۲۲۸ خرداد ۱۳۹۷
 • مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران

  مجتمع فنی تهران