مجتمع فنی تهران

Upper Intermediate

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Upper Intermediate English Upper Intermediate 1 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 1-2 رزرو
English Upper Intermediate 2 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 3-4 رزرو
English Upper Intermediate 3 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 5-6 رزرو
English Upper Intermediate 4 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 7-8 رزرو
English Upper Intermediate 5 ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File4 Unit 9-10 رزرو

 

Pre-Intermediate

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Pre-Intermediate English Pre-Intermediate 1 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 1-3 رزرو
English Pre-Intermediate 2 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 4-6 رزرو
English Pre-Intermediate 3 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 7-9 رزرو
English Pre-Intermediate 4 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File2 Unit 10-12 رزرو

Intermediate

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Intermediate English Intermediate 1 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 1-2 رزرو
English Intermediate 2 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 3-4 رزرو
English Intermediate 3 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 5-6 رزرو
English Intermediate 4 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 7-8 رزرو
English Intermediate 5 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File3 Unit 9-10 رزرو

Elementary

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Elementary English Elementary 1 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File1 Unit 1-4 رزرو
English Elementary 2 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File1 Unit 5-8 رزرو
English Elementary 3 ۴۲ ۲,۱۰۰,۰۰۰ American English File1 Unit 9-12 رزرو

Advanced

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی پیش ثبت نام
Advanced English Advanced 1 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 1-2 رزرو
English Advanced 2 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 3-4 رزرو
English Advanced 3 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 5-6 رزرو
English Advanced 4 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 7-8 رزرو
English Advanced 5 (CAE) ۴۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰ American English File5 Unit 9-10 رزرو
Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران