مجتمع فنی تهران

تعیین سطح زبان

تعیین سطح زبان

برنامه هفتگی

لطفا قبل از مراجعه  جهت زمان تعیین سطح حتما بصورت تلفنی هماهنگ شود.

تلفن های رزرو وهماهنگی  :  ۷۶۵۰۸۵۷۳ – ۷۶۵۰۸۵۷۰

روز ساعت تعیین سطح زبان بزرگسالان ساعت تعیین سطح زبان کودک و نوجوان
شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷الی ۲۰ ساعت ۱۷الی ۲۰
 یکشنبه و سه شنبه  ساعت ۱۷الی۱۸:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

 

Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران