مجتمع فنی تهران

ثبت نام دوره های سال ۹۷

تمام دوره های سال ۹۷ این نمایندگی با نرخ مصوب سال جاری انجام می شود وثبت نام تا قبل از بیستم اسفند ماه مشمول افزایش نرخ شهریه مصوب مجتمع فنی تهران نخواهد شد .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران