مجتمع فنی تهران

ثبت نام زبان بزرگسال

قابل توجه زبان آموزان بزرگسال در فاصله ۱۸اسفند لغایت پایان وقت اداری ۲۳ اسفند امکان ثبت نام با نرخ های مصوب سال ۹۵ رادارند ولی از روز ۲۴ اسفند ماه با شهریه مصوب سال ۹۶ ثبت نام انجام می شود

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران