مجتمع فنی تهران

حسابداری مکانیزه بهار ۹۶

شروع دوره حسابداری مکانیزه بهار ۹۶ از روز پنج شنبه ۷اردیبهشت  ۹۶ خواهد بود متقاضیان می توانند برای ثبت نام تا قبل از روز ۷ اردیبهشت ماه  برای ثبت نام اقدام کنند .
ساعت های تشکیل پنج شنبه ها ساعت ۱۴الی ۱۷ ومدت دوره ۲۰ساعت برای آموزش نرم افزار سپیدار می باشد .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران