مجتمع فنی تهران

حسابداری ویژه بازار کار

شروع  اول دی ماه ۹۶ شامل سه ترم حسابداری  به صورت پک کامل آموزش اصول ومبانی حسابداری خرید وفروش وثبت نرم افزار های مکانیزه ومالی است .
مدت دوره ۵ ماه و شهریه دوره ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران