مجتمع فنی تهران

دوره اتوکد مقدماتی تا پیشرفته

۲۰ بهمن ۹۶ شروع دوره برای دانشجویان معماری وسایر رشته های مرتبط مدت دوره ۶۰ ساعت وساعت کلاس ۹الی ۱۴

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران