مجتمع فنی تهران

دوره جدید اتوکد مقدماتی تا پیشرفته

شروع  دوره جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۹ صبح الی ۱۴ مدت دوره ۷۲ ساعت شهریه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ریال مباحث اتوکد مقدماتی تا پیشرفته دوبعدی
برای ثبت نام یک قطعه عکس یک برگ کپی از کارت ملی وتکمیل قرم ثبت نام وواریز شهریه باید تا قبل از روز ۲۹ اردیبهشت انجام شود .

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران