مجتمع فنی تهران

دوره حسابداری بازرگانی جدید

پنج شنبه ۵ مرداد ۹۶ از ساعت ۱۵٫۳۰الی ۱۹٫۳۰ مباحث دوره ثبت حسابداری شرکتهای بازرگانی خرید وفروش انبار داری  وحسابداری دارایی های جاری وثابت می باشد . شهریه دوره ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال است .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران