مجتمع فنی تهران

دوره جدید حسابداری خدماتی

جمعه ۳۰ تیر ماه ۹۶ شامل مباحث اصول حسابداری -ثبت دفاتر قانونی -بستن حسابها -صورتهای مالی بصورت عملی مدت دوره ۵۰ساعت می باشد وشهریه دوره ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ریال است

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران