مجتمع فنی تهران

دوره جدید زبان پایه بزرگسال ۲۶ دی

دوره جدید المنتری سطح یک به مدت ۴۲ ساعت روزهای یکشنبه وسه شنبه از ساعت ۱۷٫۳۰الی ۲۰ به مدت یک ونیم ماه وبا شهریه ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ریال تشکیل می شود .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران