مجتمع فنی تهران

دوره جدید شبکه ۱۱بهمن

روزهای تشکیل یک شنبه وسه شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۹ دوره اول نتورک پلاس به مدت سی ساعت و شهریه دومیلیون ویکصدوشصت هزار ریال

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران