مجتمع فنی تهران

دوره جدید نرم افزار ۳DMAX

شروع پنج شنبه ۱۳مهر ۹۶ ساعت ۱۴الی ۱۹ مدت دوره ۱۰۰ ساعت شامل مباحث مقدماتی تا پیشرفته

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران