مجتمع فنی تهران

دوره جدید کاربری کامپیوتر سطح یک

شروع دوره  دوم بهمن روزهای فرد ساعت ۱۷الی ۱۹٫۳۰ به مدت ۶۸ ساعت وسه ماه خواهد بود شهریه دوره ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ریال می باشد .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران