مجتمع فنی تهران

دوره جدید کاربری کامپیوتر سطح یک

شروع دوره یکشنبه سوم بهمن ۹۵ روزهای فرد ساعت ۱۷الی ۱۹٫۳۰ مدت دوره سه ماه شهریه ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ریال و مدت ۶۸ساعت است .

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران