مجتمع فنی تهران

دوره جدید کامپیوتر مقدماتی ICDL

شروع ICDL سطح یک روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ ساعت ۱۷ الی ۱۹٫۳۰
روزهای تشکیل روزهای زوج ۱۷ الی ۱۹٫۳۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران