مجتمع فنی تهران

دوره جدید ۳Dmaxجمعه ۲۶خرداد

متقاضیان دوره می توانند برای ثبت نام تا روز ۲۶ خرداد مراجعه وتکمیل مدارک کنند کلاس روز جمعه این هفته تشکیل خواهد شد مدت دوره ۱۰۰ساعت مقدماتی تا پیشرفته با شهریه ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ریال

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران