مجتمع فنی تهران

دوره جدید icdl سطح ۲

دوره جدید icdl 2از دهم شهریور ۹۶ آغاز می شود مباحث دوره اکسل . اکسس. پاور پوینت ۲۰۱۶می باشد مدت ۶۳ ساعت شهریه ۲۴۰۰۰۰۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران