مجتمع فنی تهران

دوره حسابداری مالیاتی ۱۳مرداد ۹۶

این دوره شامل معرفی  قوانین مالیاتی وثبت های مالیاتی رویدادهای مالی است .مدت دوره ۴۰ساعت روزهای جمعه ۹الی ۱۳

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران