مجتمع فنی تهران

دوره حسابداری مکانیزه همکاران سیستم

شروع دوره ۲۳/ ۷/ ۹۵ جمعه ساعت ۹ صبح تا ۱۲ در پایان دوره مدرک معتبر از جانب مجتمع فنی تهران وشرکت سپیدار اعطا می شود امکان ثبت نام هنوز تا سی ام ماه جاری هم برای دانشپذیران فراهم است

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران