مجتمع فنی تهران

دوره عکاسی دیجیتال شروع ۱۵/ ۸/ ۹۵

دوره عکاسی دیجیتال از روز ۱۵/ ۸/ ۹۵ روزهای فرد از ساعت ۱۶الی ۱۹ در این مرکز با امکانات پیشرفته  وتجهیزات مورد نیاز دانش پذیران برای ورود به بازار کار شروع می شود امکان پرداخت شهریه با تسهیلات برای دانشجویان امکان پذیر است .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران