مجتمع فنی تهران

دوره عکاسی دیجیتال ۲۷ فروردین

روز دوشنبه ساعت ۱۷ مدت دوره ۱۱۰ ساعت شامل تمام مباحث عملیاتی عکاسی دیجیتال

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران