دوره های آنلاین زبان انگلیسی (کودک و نوجوان)

دوره های آنلاین زبان انگلیسی (کودک و نوجوان)

نحوه ثبت نام :

واریز شهریه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۷۶۹۲۳۳۲ بنام نریمان کامیار و واعلام چهار شماره ی آخر کارت بانکی

یا مراجعه حضوری برای پرداخت از ساعت ۹ الی ۱۹ هر روز

ردیف عنوان درس شهریه (ریال) مدت (ساعت) منابع آموزشی
۱ Kids 1 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Little Pockets (units:1-4)
۲ Kids 2 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Little Pockets (units: 5-8)
۳ Kids 3 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Pockets 1 (units: 1-5)
۴ Kids 4 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Pockets 1 (units: 6-9)
۵ Kids 5 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Pockets 2 (units: 1-5)
۶ Kids 6 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Pockets 2 (units: 6-9)
۷ Kids 7 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Pockets 3 (units: 1-5)
۸ Kids 8 ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸ Pockets 3 (units: 6-9)
۹ Start 1 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ First Friends 1 + Activity BooK (Units: 1-4)
۱۰ Start 2 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ First Friends 1 +Activity BooK (Units: 5-7)
۱۱ Start 3 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ First Friends 1 + Activity BooK (Units: 8-10)
۱۲ Start 4 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ First Friends 2 + Activity BooK (Units: 1-4)
۱۳ Start 5 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ First Friends 2 + Activity BooK (Units: 5-7)
۱۴ Start 6 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ First Friends 2 +Activity BooK (Units: 8-10)
۱۵ Pre Move 1 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends (Starter), (Units:1-4) / Workbook
۱۶ Pre Move 2 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends (Starter), (Units:5-8) / Workbook
۱۷ Move 1 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends / (Units: starter-4)
۱۸ Move 2 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8)
۱۹ Move 3 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12)
۲۰ Move 4 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15)
۲۱ Move 5 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4)
۲۲ Move 6 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8)
۲۳ Move 7 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12)
۲۴ Move 8 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15)
۲۵ Move 9 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4)
۲۶ Move 10 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8)
۲۷ Move 11 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12)
۲۸ Move 12 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15)
۲۹ Move 13 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4)
۳۰ Move 14 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8)
۳۱ Move 15 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-11)
۳۲ Move 16 ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15)
۳۳ FLY 1 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3)
۳۴ FLY 2 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6)
۳۵ FLY 3 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 5 /Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9)
۳۶ FLY 4 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 5 /Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12)
۳۷ FLY 5 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3)
۳۸ FLY 6 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6)
۳۹ FLY 7 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9)
۴۰ FLY 8 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12)

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی