مجتمع فنی تهران

دوره Windows 10

مدت دوره ۲۲ ساعت مباحث مقدماتی تا پیشرفته روزهای فرد ( یکشنبه وسه شنبه ) ساعت ۱۷ الی ۱۹٫۳۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران