زبان انگلیسی

عنوان درس منابع آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
زبان انگلیسی – ویژه بزرگسالان
English Basic1 (EB1) American English File Starter Unit 1-4 ۳۵ ساعت ۱,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
English Basic1 (EB2) American English File Starter Unit 5-8 ۳۵ ساعت ۱,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
English Basic1 (EB3) American English File Starter Unit 9-12 ۳۵ ساعت ۱,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 1 (E1) American English File1 Unit 1-4 ۴۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 2 (E2) American English File1 Unit 5-8 ۴۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 3 (E3) American English File1 Unit 9-12 ۴۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate1 (PI1) American English File2 Unit 1-3 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate2 (PI2) American English File2 Unit 4-6 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate3 (PI3) American English File2 Unit 7-9 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate4 (PI4) American English File2 Unit 10-12 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 1 (I1) American English File3 Unit 1-2 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 2 (I2) American English File3 Unit 3-4 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 3 (I3) American English File3 Unit 5-6 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 4 (I4) American English File3 Unit 7-8 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 5 (I5) American English File3 Unit 9-10 ۴۲ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate1 (UI1) American English File4 Unit 1-2 ۴۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 2 (UI2) American English File4 Unit 3-4 ۴۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 3 (UI3) American English File4 Unit 5-6 ۴۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 4 (UI4) American English File4 Unit 7-8 ۴۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 5 (UI5) American English File4 Unit 9-10 ۴۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 1 (CAE) (ADV1) American English File5 Unit 1-2 ۴۲ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 2 (CAE) (ADV2) American English File5 Unit 3-4 ۴۲ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 3 (CAE) (ADV3) American English File5 Unit 5-6 ۴۲ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 4 (CAE) (ADV4) American English File5 Unit 7-8 ۴۲ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 5 (CAE) (ADV5) American English File5 Unit 9-10 ۴۲ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی