زبان انگلیسی

عنوان درس منابع آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
زبان انگلیسی – ویژه بزرگسالان
English Beginner1 (A1.1) American English File Starter (Unit 1-4) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Beginner2 (A1.2) American English File Starter (Unit 5-8) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Beginner3 (A1.3) American English File Starter (Unit 9-12) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 1 (A1.4) American English File1 (Unit 1-3) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 2 (A1.5) American English File1 (Unit 4-6) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 3 (A1.6) American English File1 (Unit 7-9) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Elementary 4 (A1.7) American English File1 (Unit 10-12) ۳۶ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate 1 (A2.1) American English File2 (Unit 1-3) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate 2 (A2.2) American English File2 (Unit 4-6) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate 3 (A2.3) American English File2 (Unit 7-9) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Pre-Intermediate 4 (A2.4) American English File2 (Unit 10-12) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 1 (B1.1) American English File3 (Unit 1-2) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 2 (B1.2) American English File3 (Unit 3-4) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 3 (B1.3) American English File3 (Unit 5-6) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 4 (B1.4) American English File3 (Unit 7-8) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Intermediate 5 (B1.5) American English File3 (Unit 9-10) ۳۶ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 1 (B2.1) American English File4 (Unit 1-2) ۳۶ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 2 (B2.2) American English File4 (Unit 3-4) ۳۶ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 3 (B2.3) American English File4 (Unit 5-6) ۳۶ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 4 (B2,4) American English File4 (Unit 7-8) ۳۶ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
English Upper Intermediate 5 (B2.5) American English File4 (Unit 9-10) ۳۶ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 1 (C1.1) American English File5 (Unit 1-2) ۳۶ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 2 (C1.2) American English File5 (Unit 3-4) ۳۶ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 3 (C1.3) American English File5 (Unit 5-6) ۳۶ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 4 (C1.4) American English File5 (Unit 7-8) ۳۶ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English Advanced 5 (C1.5) American English File5 (Unit 9-10) ۳۶ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
English CPE 1 (C2.1) CPE Masterclass (Unit 1-2) ۳۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English CPE 2 (C2.2) CPE Masterclass (Unit 3-4) ۳۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English CPE 3 (C2.3) CPE Masterclass (Unit 5-6) ۳۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English CPE 4 (C2.4) CPE Masterclass (Unit 7-8) ۳۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English CPE 5 (C2.5) CPE Masterclass (Unit 9-10) ۳۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
English CPE 6 (C2.6) CPE Masterclass (Unit 11-12) ۳۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی