زبان انگلیسی ( گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال )

نام دوره منابع آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال
Pre Move 1 Family and Friends (Starter), (Units: Starter-4) / Workbook ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Pre Move 2 Family and Friends (Starter), (Units: 5-8) / Workbook ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 1 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends / (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 2 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 3 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 4 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 5 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 6 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 7 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 8 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 9 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 10 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 11 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 12 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 13 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 14 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 15 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-11) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 16 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
FLY 1 Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 2 Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 3 Family and Friends 5 /Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 4 Family and Friends 5 /Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 5 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 6 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 7 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 8 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Hey There 1A Hey There 1A ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Hey There 1B Hey There 1B ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Hey There 2A Hey There 2A ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Hey There 2B Hey There 2B ۳۲ ساعت ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی