زبان انگلیسی ( گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال )

نام دوره منابع آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال
Pre Move 1 Family and Friends (Starter), (Units:1-4) / Workbook ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Pre Move 2 Family and Friends (Starter), (Units: 5-8) / Workbook ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 1 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends / (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 2 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 3 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 4 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 5 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 6 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 7 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 8 Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 9 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 10 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 11 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 12 Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 13 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 14 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 15 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-11) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
Move 16 Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ساعت ۲,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 1 Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 2 Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 3 Family and Friends 5 /Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 4 Family and Friends 5 /Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 5 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 6 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 7 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY 8 Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ساعت ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی