مجتمع فنی تهران

زبان انگلیسی (گروه کودک ونوجوان )

 زبان برای کودک

 اهداف ما :

ایجاد انگیزه یادگیری در زبان آموز از نخستین روز حضور درکلاس

آموزش زبان انگلیسی در محیطی شاد از طریق موسیقی ، تئاتر و…

آموزش مهارت های چهارگانه ( شنیداری ، گفتاری ، خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی به صورت همزمان .

 

زبان انگلیسی (گروه کودک ونوجوان ) گروه عنوان دوره عنوان درس مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه سنی ۴ تا ۶ سال Kids 1 Little Pockets (units:1-4) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۲ Little Pockets (units: 5-8) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۳ Pockets 1 (units: 1-5) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۴ Pockets 1 (units: 6-9) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۵ Pockets 2 (units: 1-5) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۶ Pockets 1 (units: 6-9) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۷ Pockets 3 (units: 1-5) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۸ Pockets 3 (units: 6-9) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
گروه سنی ۷ تا ۹ سال Start 1 First Friends 1 +  Activity BooK  (Units: 1-4) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۲ First Friends 1 +  Activity BooK  (Units: 5-7) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۳ First Friends 1 +  Activity BooK  (Units: 8-10) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۴ First Friends 2 +  Activity BooK  (Units: 1-4) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۵ First Friends 2 +  Activity BooK  (Units: 5-7) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۶ First Friends 2 +  Activity BooK  (Units: 8-10) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
  گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال Pre Move 1 Family and Friends (Starter), (Units: Starter-4) / Workbook ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Pre Move ۲ Family and Friends (Starter), (Units: 5-8) / Workbook ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 1 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends / (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۲ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۳ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۴ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۵ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۶ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۷ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۸ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۹ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۰ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۱ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۲ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۳ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۴ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۵ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۶ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
FLY 1 Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۲ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۳ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۴ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۵ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۶ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۷ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۸ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران