مجتمع فنی تهران

زبان نوجوانان۹اردیبهشت

ترم جدید زبان نوجوانان از ۹اردیبهشت ماه ۹۶ شروع می شود متقاضیان برای تعیین سطح وثبت نام می توانند تا قبل از عید سعید مبعث (سه شنبه ۵اردیبهشت ) برای تکمیل مدارک وثبت نام اقدام کنند

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران