مجتمع فنی تهران

زمان بندی آزمون ها

 

ردیف نام دوره تاریخ آزمون ساعت آزمون نام استاد
۱ EPI1  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۷:۳۰  خانم همتی
 ۲  EE 1 ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۱۵:۳۰ خانم همتی
۳ EUPI ۴  ۱۳۹۵/۱۲/۲۰  ۱۵:۳۰  آقای طاووسی
۴  ICDL 1  ۱۳۹۵/۱۲/۲۰  ۱۷:۳۰  اقای کامیار

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران