مجتمع فنی تهران

زمان بندی آزمون ها

 

ردیف نام دوره تاریخ آزمون ساعت آزمون نام استاد
۱ EPI1  ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۷:۳۰  خانم همتی
 ۲  EE 1 ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۱۵:۳۰ خانم همتی
۳ EUPI ۴  ۱۳۹۵/۱۲/۲۰  ۱۵:۳۰  آقای طاووسی
۴  ICDL 1  ۱۳۹۵/۱۲/۲۰  ۱۷:۳۰  اقای کامیار
Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران