مجتمع فنی تهران

شروع ترم بهار ۹۶

تمام کلاسهای گروه زبان بزرگسال از روز شنبه ۱۹ فروردین ۹۵ آغاز شده است برنامه زمانبدی در طرح درس ارائه شده است بدون ثبت نام قطعی وپرداخت شهریه تا ۴۸ ساعت بعد از شروع کلاس اسم شما از لیست موقت فوق حذف می شود .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران