مجتمع فنی تهران

شروع ترم زبان بزرگسال

۱۵ فروردین ماه مطابق با برنامه اعلام شده در اسفند تمام کلاسهای زبان اجرا وعدم حضور شما غیبت محسوب می شود .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران