مجتمع فنی تهران

شروع دوره اصول حسابداری

جمعه۵خرداد ۹۶ساعت۹ الی ۱۴ مدت دوره ۵۰ساعت شهریه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ریال  مدارک لازم برای ثبت نام یک قطعه عکس ۳٫۴ یک عدد کپی از کارت ملی وتکمیل فرم ثبت نام دوره وواریز شهریه است .
این دوره مخصوص لفرادی است که با حسابداری به صورت عملیاتی قصد آشنایی دارند ومی خواهند در زمینه بازار کار از ان استفاده کنند.

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران