مجتمع فنی تهران

شروع دوره جدید حسابداری مالی

شروع جمعه ۱۹ آذر ۹۵  مدت ۵۰ساعت ساعت ۹الی ۱۴ روزهای جمعه  موضوع دوره حسابداری شرکت های خدماتی واصول حسابداری است .مدارک لازم برای ثبت نام فیش واریزی شهریه به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ریال ویک قطعه عکس وکپی از کارت ملی 

 

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران