مجتمع فنی تهران

شروع دوره جدید مهارت های هفت گانه کاربری کامپیوتر

شروع دوره یکشنبه ۱۴/ ۹/ ۹۵ روزهای فرد از ساعت ۱۷الی ۱۹٫۳۰ مدت دوره ۶۸ ساعت مباحث دوره مبانی کامپیوتر ویندوز ورد اینترنت
بر مبنای ویندوز ۱۰ و آفیس ۲۰۱۶ .
مدارک ثبت نام یک قطعه عکس سه در چهار و یک کپی از شناسنامه یا کارت ملی وواریز مبلغ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ریال .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران