مجتمع فنی تهران

شروع دوره جدید نرم افزار سه بعدی ۳dmax

شروع دوره ۱۸/ ۹/ ۹۵ روزهای تشکیل پنج شنبه ها ساعت ۹الی ۱۴
مدارک ثبت نام یک قطعه عکس سه در چهار ویک کپی از شناسنامه ویا کارت ملی
مبلغ شهریه ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ مدت دوره ۱۰۰ساعت وسطح آموز ش نرم افزار مقدماتی تا یشرفته است .

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران