مجتمع فنی تهران

شروع دوره زبان کودک ونوجوان -ترم زمستان

زبان برای کودک

ثبت نام  دوره های زبان گروه کودک ونوجوان  – ترم زمستان –   ویژه ۱۰تا ۱۲سال   – بهمن ماه ۱۳۹۳  -روزهای یک شنبه وسه شنبه هر هفته ساعت ۱۵٫۳۰الی ۱۷٫۳۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران