مجتمع فنی تهران

شروع دوره مقدماتی کاربری کامپیوتر

شروع ۱۷/ ۱۱ ۹۵  مباحث مبانی کامپیوتر – ویندوز ۱۰- word 2016- اینترنت  ۲۰۱۶

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران