مجتمع فنی تهران

شروع کلاس ۳dmax هشت اردیبهشت

این کلاس برای روزهای جمعه ۹الی ۱۴ هر هفته به مدت ۱۰۰ساعت تشکیل می شود .شامل مباحث تری دی مکس مقدماتی تا پیشرفته است .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران