مجتمع فنی تهران

مدارک مهارتهای هفتگانه کاربری کامپیوتر

مدارک دوره های هفت گانه با تایید استانداری کشور به دانش پذیران مجتمع اعطا می شود کارکنان بخش های دولتی در بخش های مختلف می توانند جهت ارتقای شغلی و ایجاد مهارت لازم در این دوره ثبت نام کنند واز تخفیفات سازمانی بهره مند شوند .

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران