مجتمع فنی تهران

طراحی صنعتی

 sanati


گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
طراحی صنعتی آموزش نرم افزار راینو سطح ۱ Windows ۵۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آموزش نرم افزار راینو سطح ۲  راینو سطح ۱ ۴۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران