مجتمع فنی تهران

عکاسی دیجیتال جمعه ۸ اردیبهشت

شروع دوره عکاسی جمعه ۸ اردیبهشت  ماه برای ساعت ۹الی ۱۴ می باشد داوطلبان مباحث جامع عکاسی را از مقدماتی تا پیشرفته آموزش می گیرند .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران