مجتمع فنی تهران

نقاشی گروه کودک و نوجوان

ویژه تابستان

شروع دوره ۱۳۹۷/۰۳/۱۹-ساعت ۹الی۱۱

شهریه دوره ۸۰۰,۰۰۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران