مجتمع فنی تهران

ورود به بازار کار

این مرکز طبق هماهنگی با بخش های مختلف صنعتی در منطقه امکان معرفی دانشجویان برتر دوره های خود به بازار کار را دارد بدیهی است بعد از ایجاد مهارت در دانشپذیران بخصوص در رشته های مهارتی مانند شبکه -حسابداری -نرم افزار های مهندسی -وتخصصی  امکان اشتغال فراهم می شود .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران