مجتمع فنی تهران

کاربری کامپیوتر سطح یک

دوره Icdl1 شروع دوره  از سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷

مدت دوره ۶۸ ساعت مباحث مبانی کامپیوتر – ویندوز ۱۰- مرد ۲۰۱۶- اینترنت ۲۰۱۶
شهریه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران