مجتمع فنی تهران

کاربری کامپیوتر ویژه نوجوانان

ویژه تابستان

-شروع دوره:۱۳۹۷/۰۳/۲۰

یکشنبه ها و سه شنبه ها-۱۰:۳۰الی۱۳

شهریه دوره :۴,۰۰۰,۰۰۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران