مجتمع فنی تهران

کاربری کامپیوتر ICDL

شروع دوره ۱۲اردیبهشت ۹۵
icdl1مدت دوره ۶۸ ساعت مباحث مبانی کامپیوتر -ویندوز ۱۰-ورد ۲۰۱۶-اینترنت ۲۰۱۶(زوزهای فرد ۱۷الی ۱۹٫۳۰)
iicdl2مدت دوره ۶۳ساعت مباحث اکسل ۲۰۱۶-اکسس ۲۰۱۶-پاور پوینت ۲۰۱۶(روزهای زوج ۱۷الی ۱۹٫۳۰)

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران