مجتمع فنی تهران

کلاس زبان آلمانی ۴اردیبهشت

برای ثبت نام ترم بهار تا ۴/ ۲/ ۹۶ فرصت دارید با مراجعه نسبت به پرداخت شهریه وثبت نام اقدام نمایید این کلاس ترم یک با شهری ۴۵۹۰۰۰۰ریال ومدت ۵۰ساعت وروزهای دوشنبه ۱۷الی ۱۹٫۳۰وپنج شنبه ۱۵الی ۱۷٫۳۰تشکیل می شود .

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران