مجتمع فنی تهران

کامپیوتر ICT

 کامپیوتر کودک

 از آنجا که فراگیری هر علمی در سنین کودکی در مقایسه با سایر دوره های سنی ، به مراتب ماندگارتر است ، کلیه علوم مرتبط با رایانه نیز نیازمند آموزشی پایه ای در گروه سنی کودک ونوجوان می باشند . این مهم تنها با برنامه ای مدون و هدفدار امکان پذیر بوده که درنهایت شرایط ادامه تحصیل دراین حوزه را فراهم خواهد نمود. فناوری اطلاعات به گونه ای با زندگی بشر آمیخته شده که به نظر می رسد نسل آینده بدون بهره برداری از این فناوری از انجام امورساده و روزمره خود نیز عاجز باشد . از این رو ضروری است برای آماده سازی نسل آینده ( کودکان ونوجوانان امروز ) برنامه مشخصی تدوین شود.

 

گروه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
کامپیوتر ICT کودکان الکترونیکی ۱ ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
کودکان الکترونیکی ۲ ۶۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
سطح یک نوجوانان ICDL ۵۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
 سطح دو نوجوانان ICDL ۵۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
کاربری رایانه ویژه والدین ۳۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Web starter برای نوجوانان ۴۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
وبلاگ نویس برای نوجوانان ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی مقدماتی ++C نوجوانان ۴۵ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان ۴۵ ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Photoshop مقدماتی نوجوانان ۳۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Photoshop پیشرفته نوجوانان ۳۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی و متحرک سازی با Flash ۴۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
Corel Draw مقدماتی نوجوانان ۳۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان ۳۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
صفحه آرایی با In Design ۳۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
مبانی اصول طراحی ۳۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ رزرو
(آموزش عکاسی به کودکان ونوجوانان (مقدماتی ۴۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
آموزش فیلم سازی به کودکان ونوجوانان (مقدماتی) ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

زبان انگلیسی (گروه کودک ونوجوان )

 زبان برای کودک

 اهداف ما :

ایجاد انگیزه یادگیری در زبان آموز از نخستین روز حضور درکلاس

آموزش زبان انگلیسی در محیطی شاد از طریق موسیقی ، تئاتر و…

آموزش مهارت های چهارگانه ( شنیداری ، گفتاری ، خواندن و نوشتن ) زبان انگلیسی به صورت همزمان .

 

زبان انگلیسی (گروه کودک ونوجوان ) گروه عنوان دوره عنوان درس مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
گروه سنی ۴ تا ۶ سال Kids 1 Little Pockets (units:1-4) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۲ Little Pockets (units: 5-8) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۳ Pockets 1 (units: 1-5) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۴ Pockets 1 (units: 6-9) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۵ Pockets 2 (units: 1-5) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۶ Pockets 1 (units: 6-9) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۷ Pockets 3 (units: 1-5) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids ۸ Pockets 3 (units: 6-9) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
گروه سنی ۷ تا ۹ سال Start 1 First Friends 1 +  Activity BooK  (Units: 1-4) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۲ First Friends 1 +  Activity BooK  (Units: 5-7) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۳ First Friends 1 +  Activity BooK  (Units: 8-10) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۴ First Friends 2 +  Activity BooK  (Units: 1-4) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۵ First Friends 2 +  Activity BooK  (Units: 5-7) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Start ۶ First Friends 2 +  Activity BooK  (Units: 8-10) ۳۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
  گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال Pre Move 1 Family and Friends (Starter), (Units: Starter-4) / Workbook ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Pre Move ۲ Family and Friends (Starter), (Units: 5-8) / Workbook ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move 1 Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends / (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۲ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۳ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۴ Family and Friends 1/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۵ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۶ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۷ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۸ Family and Friends 2/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۹ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۰ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۱ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۲ Family and Friends 3/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۳ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-4) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۴ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 5-8) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۵ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 9-12) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
Move ۱۶ Family and Friends 4/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 13-15) ۳۲ ۱,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
FLY 1 Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۲ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۳ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۴ Family and Friends 5/ Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۵ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: starter-3) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۶ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 4-6) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۷ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 7-9) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
FLY ۸ Family and Friends 6 / Workbook/ Grammar Friends (Units: 10-12) ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰ رزرو

 

Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران